Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas | Centrum Wsparcia i Rozwoju

O nas

Centrum Wsparcia i Rozwoju (CWR) zostało powołane Zarządzeniem nr 14/2020 Rektora UPP z dnia 3 lutego 2020 roku (Zarządzenie nr 014/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (puls.edu.pl)) Powstało z inicjatywy prof. dr. hab. Cezarego Mądrzaka, ówczesnego Prorektora ds. studiów oraz grupy specjalistów zatrudnionych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zajmujących się problematyką psychologiczną i społeczną. Jest wynikiem analizy rosnących potrzeb wspólnoty uniwersyteckiej w zakresie wsparcia jej członków w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem osobistym i relacjami interpersonalnymi, a także zawodowych związanych z karierą i rynkiem pracy.

Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołane zostało w celu:

 • wspierania kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników w różnych aspektach ich aktywności związanej z UPP;
 • rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych studentów i pracowników UPP;
 • wspierania studentów w równym dostępie do edukacji;
 • stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w rekrutacji, kształceniu oraz działalności naukowej;
 • wspomagania UPP, jego pracowników i studentów poprzez interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
 • wspierania UPP w pełnieniu jego misji oraz uczestniczenie w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku.

Głównymi obszarami aktywności Centrum są:

 • wsparcie psychologiczne, w tym „interwencja kryzysowa” oraz wsparcie indywidualne( zdalny punkt wsparcia CWR);
 • aktywność Biura Karier, w tym rozwijanie relacji z pracodawcami, pośrednictwo pracy, organizacja wydarzeń i utrzymywanie kontaktów z absolwentami;
 • doradztwo zawodowe i doradztwo w sprawach przedsiębiorczości;
 • coaching i rozwój osobisty, w tym coaching umiejętności;
 • poprawa dostępności UPP dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wdrażanie adaptacji edukacyjnych

Centrum Wsparcia i Rozwoju pozostaje zespołem otwartym, którego zadaniem jest reagowanie na pojawiające się potrzeby w zmieniających się okolicznościach w obszarach aktywności Uniwersytetu. W przypadku zaistnienia takiej konieczności do współpracy z CWR zapraszani są specjaliści, a także studenci, którzy w oparciu o metodę „peer to peer” mogą wspierać swoich rówieśników.

Centrum wspierają i współuczestniczą w jego działaniach Pełnomocnicy Rektora: ds. osób z niepełnosprawnościami, ds. profilaktyki uzależnień, ds. społecznej odpowiedzialności uczelni oraz ds. równego traktowania.

Kilka słów o działalności Centrum Wsparcia i Rozwoju podczas wywiadu 23.06.2022 w Radiu Afera.